Last updated: September 20, 2023

 

Wij zijn: Kim Marivoet (handelend onder de naam: 13Tribes bv), met maatschappelijke zetel te 2845 Niel, Achturenplein 1 en ondernemingsnummer 0745 754 707. Je kan ons bereiken via het e-mailadres: kim@kimmarivoet.be

DEEL 1 – ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via onze website, via sociale media ofwel via e-mail.
2. Fotograaf: wij, als Fotografe, Kim Marivoet
3. Dienst: de diensten die wij leveren
4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
5. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst.
6. Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons, die de diensten van ons, als Fotografe inhuurt en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Fotografe.
8. Producten: zowel fysieke als digitale producten die wij via onze website verkopen
9. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
10. Website: kimmarivoet.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Fotografe, onze diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en fysieke en digitale producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. Wij, als Fotografe, doen steeds een aanbod via de website, via e-mail of sociale media. Onze prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend.

3.2. Wij, als Fotografe, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. Wij, als Fotografe, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Jij, als Klant-consument, ziet hiermee af van jouw herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

3.5. Diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zullen wij, als Fotografe, een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.

Artikel 4 – Overeenkomst, voorschot en annulatie
4.1. Een overeenkomst tussen ons, als Fotografe, en jij, als Klant, met betrekking tot de levering van foto- en/of ander beeldmateriaal komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van ons, als Fotografe.

4.2. De overeenkomst komt definitief tot stand na ontvangst van de storting van het voorschot. Dit voorschot bedraagt 50% van het totale factuurbedrag. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen de 7 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door ons, als Fotografe. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, hebben wij, als Fotografe, het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder voorafgaande rechterlijke toestemming en zonder enige schadevergoeding in hoofde van ons, als Fotografe.

4.3. Indien jij, als Klant, annuleert, wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden of tijdstip van de annulatie. In bepaalde gevallen kan door ons, als Fotografe, een nieuwe datum worden voorgesteld zonder meerpijs.

4.4. Ingeval van annulering van een fotoshoot na tot stand komen van de overeenkomst worden wij, als Fotografe, als volgt vergoed:

– bij annulatie binnen 48u voor de shoot : minimum 75% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.

Bij een no show zonder verwittiging, dien jij, als Klant, het volledige bedrag voor de shoot alsnog te betalen.

4.5. Wij zelf moeten verhindering voor een shoot zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur uur op voorhand melden, behoudens overmacht.

4.6. Bij ziekte of overmacht zullen wij, als Fotografe, inspanningen leveren om een collega in te schakelen die werkt aan hetzelfde afgesproken tarief. Bij overmacht of technische problemen verklaar jij je, als Klant akkoord dat er geen schadevergoeding uitbetaald dient te worden door ons, als Fotografe, en dat er door jou, als Klant, geen gerechtelijke stappen kunnen ondernomen worden.

Artikel 5 – Vergoeding
5.1.
 Algemeen
De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst of product. De prijzen staan steeds vermeld op onze website of op onze offertes.

De vermelde tarieven zijn exclusief btw.

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten.

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1. Betaling van producten en minisessies gebeuren steeds onmiddellijk bij aankoop via de website.
1:1 personal brand fotoshoots van een halve of hele dag gebeuren op factuur. De facturen van ons, als Fotografe, zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum.

5.2.2. Elke factuur dient wel betaald te worden uiterlijk voor aanvang van de shoot.

5.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, als Klant, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% met een minimum van 75,00 euro, tenzij een grotere schade door ons, als Fotografe, aangetoond wordt. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

5.2.4. Na het plaatsen van de bestelling ontvang jij, als Klant, per e-mail een bevestiging van de bestelling alsook de overeenstemmende factuur, met verzoek het bedrag over te maken op de onze bankrekening. Na ontvangst van de betaling worden het ontwerp, de producten en/of de ontwikkelde foto’s gemaakt en geleverd.

Artikel 6 – Foto’s

6.1. Wij, als Fotografe, oordelen zelf welke foto’s via een digitale galerij aan jou, als Klant, ter beschikking worden gesteld.

6.2. Wij, als Fotografe, bewaren de foto’s in onze archieven voor minstens 3 jaar

Artikel 7 – Uitzonderingen op het herroepingsrecht

7.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen, e-books en presets. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en jij hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

7.2. Het herroepingsrecht geldt ook niet voor producten op maat. Afdrukken van foto’s in welke vorm ook, zijn uiteraard producten op maat en kunnen dus niet herroepen worden.

7.3. Het herroepingsrecht geldt ook niet voor diensten, van zodra deze gedeeltelijk of volledig uitgevoerd zijn.

Artikel 8 – Overmacht

8.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, zijn wij, als Fotografe, gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval ben jij, als Klant, gehouden ons, als Fotografe, te vergoeden voor het reeds verrichte werk. Wij, als Fotografe, zijn onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan jou, als Klant.

8.2. In geval van overmacht dienen wij, als Fotografe, jou, als Klant daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heb jij, als Klant, 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien jij, als Klant, besluit tot ontbinding, ben je verplicht ons, als Fotografe, te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

8.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden en andere
ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

8.4. Ingeval de overeenkomst door ons, als Fotografe, niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen wij, als Fotografe, en jij, als Klant, in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. Desgevallend trachten wij, als Fotografe, in de mate van het mogelijke en met akkoord van jou, als Klant, in vervanging te voorzien. In dat geval word jij, als Klant, geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kunnen wij, als Fotografe, aldus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten)contractuele tekortkoming door de vervanger. Ingeval geen vervanging kan worden gevonden, kunnen beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen. Wij, als Fotografe, verbinden er ons in dit geval toe het reeds ontvangen voorschot terug te betalen, doch zullen geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan jou, als Klant.

Artikel 9 – Klachten

9.1. Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan ons, als Fotografe per e-mail: kim@kimmarivoet.be

9.2. Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.3. Jij, als Klant, kunt ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. Wij, als Fotografe, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Fotografe, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.

10.2. Wij, als Fotografe, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. Wij, als Fotografe, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

10.3. Wij, als Fotografe, sluiten elke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten voor opzet of grove schuld.

10.4. Wij, als Fotografe, kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens.

10.5. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van ons, als Fotografe, beperkt tot de vergoeding die door jou, als Klant, werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt.

10.6. Jij, als Klant, bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en jouw persoonlijke bezittingen.

10.7. Jij, als Klant, bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van ons, als Fotografe, of van onze aangestelde.

Artikel 11 – Voorbehoud

Wij, als Fotografe, behouden ons het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor ons, als Fotografe, onaanvaardbaar maken of indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege jou, als Klant, werd voldaan.

Artikel 12 – Portretrecht
Wij, als Fotografe, hebben het recht en de toestemming om foto’s die gemaakt zijn door ons te gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw te publiceren, in de momenteel en in de toekomst bekende media, inclusief het internet, en voor alle doeleinden van ons, als Fotografe, inclusief het portfolio, studiovoorbeelden, zelfpromotie, deelname aan fotowedstrijden of tentoonstellingen, educatieve doeleinden, redactioneel gebruik, kunst en reclame. Jij, als Klant, stemt in met dit gebruik. Wij, als Fotografe, zorgen ervoor dat alle beelden eerst getoond worden aan jou, als Klant, voordat ze verschijnen op externe media.

Artikel 13 – Intellectueel eigendomsrecht

13.1. Een fotoshoot uitgevoerd door ons, als Fotografe, wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van ons, als Fotografe.
Bij levering van de bestanden geven wij, als Fotografe, jou, als Klant, de toestemming om de bestanden te gebruiken voor de vooraf afgesproken doeleinden.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden en/of voortvloeiend uit een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de Klant, zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Processing...